: วิธีการวัดผลและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล

วิธีการวัดผล

สัดส่วนคะแนน

1. ค้นคว้ารายงาน

10

2. ทดสอบตามสภาพจริง

30

3. แบบฝึกหัดหรือกิจกรรมการเรียน

20

4. ใบงานและแฟ้มสะสมงาน

20

4. จิตพิสัย

20

รวม

100

การวัดผลประเมินผลใช้เกณฑ์ดังนี้

เกรด 4      คะแนน 80 ขึ้นไป

เกรด 3.5   คะแนนระหว่าง 75 - 79

เกรด 3      คะแนนระหว่าง 70 - 74

เกรด 2.5   คะแนนระหว่าง 65 - 69

เกรด 2      คะแนนระหว่าง 60 - 64

เกรด 1.5   คะแนนระหว่าง 55 - 59

เกรด 1      คะแนนระหว่าง 50 - 54

เกรด 0      คะแนนระหว่าง 49 ลงไป
Last modified: Tuesday, 4 August 2009, 10:14 AM


 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถ.รามอินทรา (กม.5-6) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
 
 
You are not logged in. (Login)